UPC: Together, We Create
เทคนิคนครอุบลฯ จัดประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ 2565

 

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
 
     ดร.นิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน นำโดย
1. นางสาว สุธารัตน์ ศรีทอง
2. นางธันยพร บุญเย็น
3. นายธวัชชัย สุขเกษม
4. นางสาวพัชรินทร์ นามมนตรี
ร่วมประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งครูประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี โดยมีแผนกวิชาที่เข้ารับการประเมินดังนี้
1. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. แผนกวิชาช่างยนต์
3. แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Read more