การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA )

ประจำปีงบประมาณ 2565

>> คู่มือการประเมิน ITA << >> เข้าประเมิน IIT << รายงานผลการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

 

  >> เข้าประเมิน EIT << รายงานผลการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
   

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง Link  
O2 ข้อมูลผู้บริหาร Link  
O3 อำนาจหน้าที่ Link  
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน Link  
O5 ข้อมูลการติดต่อ Link  
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Link  
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ Link  
O8 Q&A Link  
O9 Social Network Link  

 

การบริหารงาน

O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี Link  
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน Link  
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี Link  
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Link  
O14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ Link  
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Link  
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Link  
O17 E-Service Link  

 

การบริหารเงินงบประมาณ

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี Link  
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน Link  
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี Link  
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ Link  
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Link  
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน Link  
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี Link  


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Link  
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Link  
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Link  
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี Link  


การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Link  
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Link  
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี Link  
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Link  
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม Link  


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร Link  
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร Link  
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต Link  
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต Link  
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร Link  
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต Link  
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน Link  
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี Link  


มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Link  
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Link