หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คุณสมบัติ : รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
♦ สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล

สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานเมคคาทรอนิกส์
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักฐานการรับสมัคร
 
1. หลักฐานการศึกษา (ใบ รบ. หรือหนังสือรับรอง) จำนวน 2 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักศึกษา   จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา                                   จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำประชาชนผู้ปกครอง   จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง             จำนวน 1 ฉบับ
6. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว       จำนวน 3 ฉบับ

สวัสดิการที่นักศึกษาจะได้รับ      
ฟรี!! ค่าเล่าเรียน
ฟรี!! เครื่องแบบนักเรียน
ฟรี!! ค่าอุปกรณ์การเรียน
มีเรียน ร.ด. ปี 1 ถึง ปี 5
มีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มีห้องเรียนสำหรับการเรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง
มีโครงการหารายได้ระหว่างเรียน
มีห้องคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่
มีโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
มีความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนไทย-จีน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
35 ถนนจงกลนิธารณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 

โทรศัพท์ : 045-244754 โทรสาร : 045-244-755
เวลา  08.30 น. - 12.00 น. และเวลา  13.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-250590 (งานทะเบียน)
Facebook : ประชาสัมพันธ์ เทคนิคนครอุบลราชธานี
Line Open chat : วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
Instagram : ประชาสัมพันธ์ เทคนิคนครอุบลราชธานี