ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คุณสมบัติ :
รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า

📌สาขางานไฟฟ้ากำลัง

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คุณสมบัติ :
รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. หรือ ม.6
📌สาขางานไฟฟ้ากำลัง ทวิภาคี


การเรียนการสอน
 • เลือก ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • อ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม
 • ประกอบ ทดสอบ วงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 • เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น
 • ปรับ แปรรูป และขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล
 • บริการงานไฟฟ้าตามกฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
 • ตรวจสอบและทดสอบวงจร ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • อ่านแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
 • ติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร นอกอาคารและระบบสื่อสาร
 • พัน ประกอบ ทดสอบหม้อแปลงและมอเตอร์ไฟฟ้า
 • ซ่อม บํารุงรักษาและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า
 • ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
 • ติดตั้ง ควบคุม ทดสอบระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก
 • ควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ติดตั้ง ตรวจซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
แนวทางการประกอบอาชีพ
📍 ช่างไฟฟ้า
📍 พนักงานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบริษัท
📍 ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า
📍 ช่างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
📍 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
📍 เจ้าของกิจการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
📍 เจ้าของกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
📍 พนักงานการไฟฟ้า
📍 พนักงานรัฐและเอกชน
📍 รับราชการ
📍 ประกอบอาชีพอิสระ
📍 อื่น ๆ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 8,000 – 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 – 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์