ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คุณสมบัติ :
รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า

📌สาขางานเครื่องมือกล

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คุณสมบัติ :
รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. หรือ ม.6
📌สาขางานเทคนิคการผลิต ทวิภาคี

สาขาช่างกลโรงงาน อีกหนึ่งสาขาที่มีตลาดแรงงานรองรับ เนื่องจากช่างกลโรงงานเป็นสาขาที่มีความต้องการมาก โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นฐานผลิตสินค้าบริษัทต่าง ๆ
จึงมีโรงงานมากมายเปิดตัวในประเทศไทยช่างผู้นำชาญการในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างช่างกล
มีส่วนสำคัญในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรการผลิตต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน การเรียนสาขานี้จึงน่าสนใจอย่างมาก

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาช่างกลโรงงาน คือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลภายในโรงงาน หรือเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่ อย่างเช่น เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ ต่าง ๆ เป็นต้น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาช่างกล ให้ความสำคัญการฝึกปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎี โดยเน้นการให้ความรู้และทักษะต่าง ๆ เช่น ความรู้พื้นฐานเรื่องโรงสร้างเครื่องยนต์กลไก
ความรู้เรื่องระบบการทำงาน และการดูแลรักษา การซ่อมบำรุงต่าง ๆ เป็นต้น

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา
 1. ชื่นชอบสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 2. ชื่นชอบเรียนรู้แบบปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี
 3. มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
 4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 5. มีความละเอียดรอบคอบ
 6. มีความอดทนและความพยายามสูง
 7. อื่น ๆ

ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

 1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกลในโรงงาน
 2. บำรุงรักษาเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ต่าง ๆ ในโรงงาน
 3. ตรวจเช็คสภาพการทำงานของเครื่องกล
 4. อื่นๆ

แนวทางการประกอบอาชีพ
📍 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกลในโรงงาน
📍 ผู้ช่วยวิศวกร
📍 เจ้าของกิจการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ และเครื่องกลต่าง ๆ
📍 เจ้าหน้าควบคุมการผลิต
📍 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องกลต่างๆ
📍 พนักงานรัฐและเอกชน
📍 รับราชการ
📍 ประกอบอาชีพอิสระ
📍 อื่น ๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 8,000 – 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 – 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์