นายกำธร  วงศ์วิศาลพร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

 

นางสาวณิชาวรินท์ ช่วงโชติ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นายสมพงษ์  จัมปะโสม
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
นายจารุวัสส์  ชารีแก้ว
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวปวีณา  ลือชา
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
และเลขานุการผู้อำนวยการ

 

 

 

นางพนิดา  ไชยช่วย
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวศุภกานต์  โคตรคำ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 

 

 

นางนิชกานต์  ไอครรัมย์
หัวหน้างานการเงิน
   
  นางสาวปิยะมาศ  ไชยวงคต
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวนริศรา  สีวงษ์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
 

 

 

 

นางนงลักษณ์  พลศรี
หัวหน้างานบัญชี
นางสาวสุวนันท์  บุญจอง
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

 

 

 

นายชาญชัย  ไชยคำ
หัวหน้างานพัสดุ
   
  นางสาวขวัญใจ  มีลา
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายจารุวัสส์  ชารีแก้ว
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจิรัญญา  บุญจอง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 
       
    นายพัฒนศักดิ์  กรเกษมสันต์
พนักงานขับรถยนต์
   

 

 

 

นายมนัส  โกยกิจเจริญ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสมพงษ์  จัมปะโสม
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายพรพนา  ทับบุรี
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายอนุชา  กมุทมาศ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายชนินธร สืบพิมพาวงศ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
   
  นายปณิพัฒน์  บุตรแก้ว
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางฉวีวรรณ  พิมพ์สะ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสาวศรีวรัตน์  บุญสถิตย์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 

 

 

 

นางสาวสุชานาฎ ถิ่นขาม
หัวหน้างานทะเบียน
   
  นางสาวกัญชุลี  หลาบคำ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นายคทาวุธ  ปักโคทานัง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
 

 

 

 

นางสาวทัศติยาพร  แสนดี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายปณิพัฒน์  บุตรแก้ว
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์