นายกำธร  วงศ์วิศาลพร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นางประภาวัลย์  ไชยโคตร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวปวีณา  ลือชา
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

 

 

นางพนิดา  ไชยช่วย
หัวหน้างานบุคลากร
นายเอกพงษ์  เพิ่มพูล
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 

 

นางนิชกานต์  ไอครรัมย์
หัวหน้างานการเงิน
   
  นางสาวปิยะมาศ  ไชยวงคต
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวนริศรา  สีวงษ์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
 

 

 

นางนงลักษณ์  พลศรี
หัวหน้างานบัญชี
นางสาวสุวนันท์  บุญจอง
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

 

 

นายชาญชัย  ไชยคำ
หัวหน้างานพัสดุ
นางสาวลักขณา  ราชวันดี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายจารุวัสส์  ชารีแก้ว
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวจิรัญญา  บุญจอง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 

 

นายเศกสิทธิ์  ชื่นสกุล
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสมพงษ์  จัมปะโสม
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายพรพนา  ทับบุรี
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายอนุชา  กมุทมาศ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายชนินธร สืบพิมพาวงศ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางฉวีวรรณ  พิมพ์สะ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสาวศรีวรัตน์  บุญสถิตย์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 

 

นายเชิดศักดิ์  พินิจมนตรี
หัวหน้างานทะเบียน
   
  นางสาววิไลพร  นิยมคุณ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นายคฑาวุธ  ปักโคทานัง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
 

 

 

นางสาวทัศติยาพร  แสนดี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายปณิพัฒน์  บุตรแก้ว
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์