นายธนวิทย์ อุมา
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

นายทนงศักดิ์ วรรณพฤกษ์
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางพนิดา ไชยช่วย
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสุพรรณี สัตนาโค
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายชาญชัย ไชยคำ
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

นางสุธาวัลย์ พูลสวัสดิ์
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวอรนภา วิสาพรหม
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวทัศติยาพร แสนดี
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวภาชินีภักดี วรรณปะเก
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ