ข่าวประชาสัมพันธ์
 • UPC^2: Together, We Create
  เทคนิคนครอุบลฯ เปิดกองลูกเสือวิสามัญ
  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.
  ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   
 • UPC^2: Together, We Create
  เทคนิคนครอุบลฯ พัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาโดยประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์
  ณ ห้องประชุมอินทนิล 4 อาคารศูนย์วิทยบริการชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   
 • UPC^2: Together, We Create
  เทคนิคนครอุบลฯ ดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.
  ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   
 • UPC^2: Together, We Create
  เทคนิคนครอุบลฯ รับการตรวจความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเพิ่มหลักสูตรจัดการเรียนการสอน
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.
  ณ อาคารอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   
 • UPC^2: Together, We Create
  ผอ.เทคนิคนครอุบลฯร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA)
  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.
  ณ ห้องประชุม TVET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
   
 • UPC^2: Together, We Create
  เทคนิคนครอุบลฯ รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น.
  ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
  1. กำหนดการ
  2. การแต่งกาย
  3. ครูที่ปรึกษา
  4. ค่าลงทะเบียนเรียน

  เปิดภาคเรียน  = 25  ตุลาคม  2565
  ปิดภาคเรียน   = 24  กุมภาพันธ์  2566
  ภาคฤดูร้อน  = 27  กุมภาพันธ์ 2566

   

  ระดับชั้น สาขาวิชา จำนวน (บาท)
  ปวช. ทุกสาขาวิชา 700

   

  ระดับชั้น สาขาวิชา จำนวน (บาท)
  ปวส.1 เทคนิคยานยนต์ (สายตรง) 2,000
  เทคนิคยานยนต์ (สาย ม.6) 2,700
  เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (สายตรง) 2,400
  เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (สาย ม.6) 2,800
  เทคนิคการผลิต (สายตรง) 2,400
  เทคนิคการผลิต (สาย ม.6) 2,600
  ไฟฟ้ากำลัง (สายตรง) 2,200
  ไฟฟ้ากำลัง (สาย ม.6) 3,000
  ไฟฟ้ากำลัง ทวิภาคี (สายตรง) 2,200
  ไฟฟ้ากำลัง ทวิภาคี (สาย ม.6)  3,000
  คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (สายตรง) 2,300
  คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (สาย ม.6)  2,700
  การบัญชี (สายตรง) 2,200
  การบัญชี (สาย ม.6)  2,900 
  เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (สายตรง) 2,200
  เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (สาย ม.6)  2,500

   

  ระดับชั้น สาขาวิชา จำนวน (บาท)
  ปวส. 2 เทคนิคยานยนต์ (สายตรง) 3,350
  เทคนิคยานยนต์ (สาย ม.6) 3,850
  เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (สายตรง) 2,400
  เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (สาย ม.6) 2,400
  เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (สายตรง) 2,100
  เทคนิคการผลิต (สายตรง) 3,000
  เทคนิคการผลิต (สาย ม.6) 3,000
  ไฟฟ้ากำลัง (สายตรง)  3,250
  ไฟฟ้ากำลัง (สาย ม.6) 3,750
  ไฟฟ้ากำลัง ทวิภาคี (สายตรง) 2,700
  ไฟฟ้ากำลัง ทวิภาคี (สาย ม.6)  2,700
  คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (สายตรง) 2,500
  คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (สาย ม.6)  2,500
  การบัญชี (สายตรง) 2,800
  การบัญชี (สาย ม.6)  2,800
  เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (สายตรง) 2,300 
  เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (สาย ม.6)  2,300 

   

  หมายเหตุ : เป็นเพียงยอดประมาณการเท่านั้น