ประกาศวิทยาลัยฯ
กำหนดเปิดและปิดสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

 

การประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565  (ฉบับแก้ไข)

   
ข่าวประชาสัมพันธ์
  1. กำหนดการ ภาคเรียนที่ 1/65
  2. ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/65
  3. ครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/65
  4. การแต่งกาย
  5. กำหนดการ ภาคเรียนที่ 2/65

เปิดภาคเรียน  = 17  พฤษภาคม  2565
ปิดภาคเรียน   = 16  กันยายน  2565

ปวช.1, ปวช.2 และ ปวส.1
   11 ตุลาคม 2565          ประกาศผลการเรียน
   17 - 18 ตุลาคม 2565  ยื่นคำร้องแก้ 0, มส
   28 ตุลาคม 2565          ประกาศผลแก้ 0, มส

ปวช.3 และ ปวส.2
   10 ตุลาคม 2565           ประกาศผลการเรียน
   11 - 12 ตุลาคม 2565   ยื่นคำร้องแก้ 0, มส
   28 ตุลาคม 2565           ประกาศผลแก้ 0, มส

ปวช.2  (ทุกแผนก)  700  บาท
ปวช.3  (ทุกแผนก)  700  บาท
ปวส.1
 - เทคนิคยานยนต์ (ตรง) = 2,000 บาท
 - เทคนิคยานยนต์ (ม.6) = 2,700 บาท
 - เทคนิคซ่อมตัวถังฯ (ตรง) = 2,400 บาท
 - เทคนิคซ่อมตัวถังฯ (ม.6) = 2,800 บาท
 - เทคนิคการผลิต (ตรง) = 2,400 บาท
 - เทคนิคการผลิต (ม.6) = 2,600 บาท
 - ไฟฟ้ากำลัง (ตรง) = 2,200 บาท
 - ไฟฟ้ากำลัง (ม.6) = 3,000 บาท
 - ไฟฟ้ากำลัง (ทวิ)(ตรง) = 2,200 บาท
 - ไฟฟ้ากำลัง (ทวิ)(ม.6) = 3,000 บาท
 - คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ตรง) = 2,300 บาท
 - คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ม.6) = 2,700 บาท
 - การบัญชี (ตรง) = 2,200 บาท
 - การบัญชี (ม.6) = 2,900 บาท
 - เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ตรง) = 2,200 บาท
 - เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ม.6) = 2,500 บาท
ปวส.2
 - เทคนิคยานยนต์ (ตรง) = 3,350 บาท
 - เทคนิคยานยนต์ (ม.6) = 3,850 บาท
 - เทคนิคซ่อมตัวถังฯ (ตรง) = 2,400 บาท
 - เทคนิคซ่อมตัวถังฯ (ม.6) = 2,400 บาท
 - เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (ตรง) = 2,100 บาท
 - เทคนิคการผลิต (ตรง) = 3,000 บาท
 - เทคนิคการผลิต (ม.6) = 3,000 บาท
 - ไฟฟ้ากำลัง (ทวิ)(ม.6) = 2,700 บาท
 - ไฟฟ้ากำลัง (ตรง) = 3,250 บาท
 - ไฟฟ้ากำลัง (ม.6) = 3,750 บาท
 - คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ตรง) = 2,500 บาท
 - คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ม.6) = 2,500 บาท
 - การบัญชี (ตรง) = 2,800 บาท
 - การบัญชี (ม.6) = 2,800 บาท
 - เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ตรง) = 2,300 บาท
 - เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ม.6) = 2,300 บาท

วันจันทร์  - ชุดนักศึกษา
วันอังคาร - ชุดฝึกงาน
วันพุธ - ชุดกีฬา
วันพฤหัสบดี - ชุดฝึกงาน / ชุดองค์การ / ปวช.1ชุดลูกเสือ
วันศุกร์ - ชุดนักศึกษา / นักศึกษาหญิงใส่ผ้าไทย

เปิดภาคเรียน  = 17  ตุลาคม  2565
ปิดภาคเรียน   = 17  กุมภาพันธ์  2566