นายสุรศักดิ์ กิ่งแสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

 

 

นายนิรุจ อักษรพิมพ์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวสุทธิกานต์ สุนินทบูรณ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

 

 

 

นางสาวธัญญรัตน์ เดชเสน
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวสุทธิกานต์ สุนินทบูรณ์
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

 

 

 

 

นายภานุวัตน์ เพชรชนมภูมิ
หัวหน้างานปกครอง
นางสาวอภิชญา จันทวี
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

 

 

 

 

นางสาวอรนภา วิสาพรหม
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นางสาวอภิชญา จันทวี
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

 

 

 

 

นางสุธาวัลย์ พูลสวัสดิ์
หัวหน้างานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา
นายเศรษฐา คงโท
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา

 

 

 

 

นายจิราวัฒน์ ทานุชิต
หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นายเศรษฐา คงโท
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน