นายไพรัช แสนร่มเย็น
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 

 

นางสาวสุชานาฎ ถิ่นขาม
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายเพิ่มพล บัวจันทร์
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายโสภิณัฐ แสดงจิตร
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายปพนธนรัฐ รฐามัลลาธัชนิธิ
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน