นายวทัญญู บุตรศรี
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 

   
  นายวุฒิพัฒน์ กัญญะลา
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
นายสุดใจ เชื้อตาอ่อน
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
นายภานุวัฒน์ เพชรชนมภูมิ
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
 

 

   
  นายมนัส โกยกิจเจริญ
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
นายวุฒิไกร ขยันการ
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
นายสุนทร วรรณปะเก
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า