นายพุฒิชาติ ทัดเทียม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

 

   
  นางพรมณี ยืนยาว
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 
   
  นางสาวภนิตา ทับบุรี
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 

 

 

 

นายเทพสุริยา พูลสวัสดิ์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสาวภนิตา ทับบุรี
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

 

 

 

นางสาวพร้อมพรรณ ขันธ์สิงห์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวภนิตา ทับบุรี
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

 

 

นางบัวตอง กระจายศรี
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวนิภาพร ถนอมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

 

 

นายจักรกฤษณ์  แซ่ตั้ง
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
   
  นางสาวนิภาพร ถนอมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
นายคฑาวุธ  ปักโคทานัง
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน