นายพุฒิชาติ ทัดเทียม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

นางพรมณี ยืนยาว
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวชนัญธิดา ชมชื่น
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

 

นายเทพสุริยา พูลสวัสดิ์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสาวปวีณา ลาสา
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

 

 

นางบัวตอง กระจายศรี
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวนิภาพร ถนอมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

 

นางสาวพร้อมพรรณ ขันธ์สิงห์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวภนิตา ทับบุรี
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

 

นายทนงศักดิ์ วรรณพฤกษ์
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นางสาวนิภาพร ถนอมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน