นางอนงค์รัตน์ สุขจำเริญ
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

   
  นายสรายุทธ์ วงศ์สุวรรณ
ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายเชิดศักดิ์ พินิจมนตรี
ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายจิราวัฒน์ ทานุชิต
ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 

 

   
  นายพรสวรรค์ ดาวัน
ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวประภาพรรณ กำทอง
ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์