นางสาวรัตนพร บรรจง
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
และครูประจำหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

 

 

นางพรมณี ยืนยาว
ครูประจำหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
นายนิรุจ อักษรพิมพ์
ครูประจำหมวดวิชาพละศึกษา
นางแสงรัศมี ปั้นทอง
ครูประจำหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวธัญญรัตน์ เดชเสน
ครูประจำหมวดวิชาภาษาไทย

 

   
  นางพรจันทร์ โขมะพัฒน์
ครูประจำหมวดวิชาสังคมศึกษา
นางสาวธัญพร พินนาขิเลย์
ครูประจำหมวดวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวณัฐธิดา ทองเหลือ
ครูประจำหมวดวิชาวิทยาศาสตร์