ข้อมูลบุคลากร

ปีการศึกษา 2565

  ระดับการศึกษา จำนวน
ต่ำว่า ม.6 ปวช./ม.6 ปวส./อนุปริญญาตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก (คน)
ข้าราชการครู              
 - ผู้บริหาร - - - 1 1 1 3
 - ข้าราชการครู - - - 10 23 1 34
 - ข้าราชการพลเรือน - - - - - - -
รวม - - - 11 24 2 37
ลูกจ้างประจำ              
 - ทำหน้าที่สอน - - - - - - -
 - ทั่วไป/สนับสนุน - 2 1 - - - 3
รวม - 2 1 - - - 3
พนักงานราชการ              
 - ทำหน้าที่สอน - - - 7 3 - 10
 - ทั่วไป/สนับสนุน - - - - - - -
รวม - - - 7 3 - 10
ลูกจ้างชั่วคราว              
 - ทำหน้าที่สอน - - 1 18 - - 19
 - ทั่วไป/สนับสนุน 2 3 11 7 - - 23
รวม 2 3 12 25 - - 42
มาช่วยราชการ - - - - - - -
ไปช่วยราชการ - - - - - - -
รวม - - - - - - -
รวมทั้งสิ้น 2 5 13 43 27 2 92

ข้อมูล ณ 10 สิงหาคม 2565