ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คุณสมบัติ :
รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า

📌สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คุณสมบัติ :
รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. หรือ ม.6
📌สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทวิภาคี


การเรียนการสอน
 • ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
 • เลือกใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหา ในงานอาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง
 • ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ
 • ใช้และดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • ติดตั้งและใช้งานระบบเครือข่ายเบื้องต้น
 • ออกแบบและเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
 • สร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
 • ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการประกอบอาชีพ
📍 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
📍 โปรแกรมเมอร์
📍 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
📍 เจ้าหน้าที่ควบคุม
📍 การวิเคราะห์ข้อมูล
📍 อีคอมเมริซ์
📍 พนักงานรัฐและเอกชน
📍 รับราชการ
📍 ประกอบอาชีพอิสระ
📍 อื่น ๆ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 8,000 – 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 – 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์