ข้อมูลนักศึกษา

ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชา ปวช.1 รวม ปวช.2 รวม ปวช.3 รวม รวมทั้งหมด
ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 1 ห้อง 2
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2
ยานยนต์ 25 24 24 28 101 33 - 25 - 58 21 - 10 - 31  
ยานยนต์ (ทวิศึกษา) - - - - - - - - - - 31 26 29 27 113  
เครื่องมือกล 30 - - - 30 19 - - - 19 10 - - - 10  
เครื่องมือกล (ทวิศึกษา) - - - - - - - - - - 56 - - - 56  
ไฟฟ้ากำลัง 28 - - - 28 14 - - - 14 16 - - - 16  
ไฟฟ้ากำลัง (ทวิศึกษา) - - - - - - - - - - 23 - - - 23  
อิเล็กทรอนิกส์ 22 - - - 22 15 - - - 15 7 - - - 7  
อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิศึกษา) - - - - - - - - - - 19 - - - 19  
การบัญชี 16 - - - 16 15 - - - 15 14 - - - 14  
การบัญชี (ทวิศึกษา) - - - - - - - - - - 27 - - - 27  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 26 - - - 26 26 - - - 26 21 - - - 21  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา - - - - - - - - - - 38 37 37 36 148  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เรือนจำ) - - - - - - - - - - 53 - - - 53  
รวม ปวช. 147 24 24 28 223 122 - 25 - 147 336 63 76 63 538 908
  ปวส.1 รวม ปวส.2 รวม            
เทคนิคยานยนต์ (สายตรง) 19 - - - 19 12 - - - 12            
เทคนิคยานยนต์ (สาย ม.6) 17 - - - 17 4 - - - 4            
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (สายตรง) ทวิภาคี - - - - - 3 - - - 3            
เทคนิคซ่อมตัวถังฯ (สายตรง) 3 - - - 3 1 - - - 1            
เทคนิคยานยนต์ (ห้องเรียนอาชีพ) - - - - - 21 - - - 21            
เทคนิคการผลิต (สายตรง) ทวิภาคี 8 - - - 8 3 - - - 3            
เทคนิคการผลิต (สาย ม.6) ทวิภาคี 11 - - - 11 7 - - - 7            
ไฟฟ้ากำลัง (สายตรง) ปกติ 6 - - - 6 15 - - - 15            
ไฟฟ้ากำลัง (สาย ม.6) ปกติ 15 - - - 15 7 - - - 7            
ไฟฟ้ากำลัง (สายตรง) ทวิภาคี 9 - - - 9 - - - - -            
ไฟฟ้ากำลัง (สาย ม.6) ทวิภาคี 4 - - - 4 14 - - - 14            
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (สายตรง) ทวิภาคี 5 - - - 5 10 - - - 10            
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (สาย ม.6) ทวิภาคี 7 - - - 7 5 - - - 5            
การบัญชี (สายตรง) ทวิภาคี 8 - - - 8 4 - - - 4            
การบัญชี (สาย ม.6) ทวิภาคี 12 - - - 12 5 - - - 5            
ธุรกิจดิจิทัล (สายตรง) ทวิภาคี 9 - - - 9 14 - - - 14            
ธุรกิจดิจิทัล (สาย ม.6) ทวิภาคี 3 - - - 3 9 - - - 9            
ธุรกิจดิจิทัล (ห้องเรียนอาชีพ) - - - - - 7 - - - 7            
รวม ปวส. 136 - - - 136 141 - - - 141           227
รวมทั้งสิ้น (ปวช.+ปวส.)                               1,185