รายละเอียดการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กำหนดวันรับสมัคร ระยะเวลาทำการรับสมัคร และระยะเวลาเรียน

วันรับสมัคร     ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กันยายน 2565 - 7 ตุลาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)
                        ครั้งที่ 2 วันที่ 5 กันยายน 2565 - 16 ธันวาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)

ระยะเวลาทำการรับสมัคร        08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น.

ช่วงเวลาเรียน     
รุ่นที่ 3/65 
    เริ่มเรียน  10 ตุลาคม 2565 - 16 ธันวาคม 2565        

โครงการพิเศษ  เริ่มเรียน  10 ตุลาคม 2565 - 11 พฤศจิกายน 2565
รุ่นที่ 4/65   เริ่มเรียน  19 ธันวาคม 2565 - 24 กุมภาพันธ์ 2565

รอบเรียน

     รอบเช้า  :  09.00 น. - 12.00 น.
     รอบบ่าย :  13.00 น. - 16.00 น.
   รอบค่ำ   :  17.00 น. - 20.00 น.

 

 

 

 


>> ใบสมัคร <<รายวิชาที่เปิดสอน
     - อาหารว่างยอดนิยม
     - ขนมไทยชาววัง
     - ขนมอบยอดนิยม
     - แต่งหน้าเค้ก
     - การแต่งหน้าเกล้าผมสมัยนิยม
     - ช่างทำผมสตรีเบื้องต้น
     - ซอยผมขั้นพื้นฐาน
     - การทำเคมีและการบำรุงรักษาเส้นผม
     - ตัดผมชายเบื้องต้น
     - ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม
     - งานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก
     - หัตถกรรมงานเชือก
     - เสื้อเบื้องต้น
     - กระโปรงเบื้องต้น
     - ชุดวิวาร์ราตรี
   - ผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ
     - การตกแต่งผ้าพื้นเมือง
     - นวดไทยเพื่อสุขภาพ
     - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ระดับต้น)
     - ฝึกขับรถยนต์
     - ขับร้อง
     - ดนตรีสมัยนิยม
     - ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1

รายวิชาโครงการพิเศษ
   - งานบริการจักรยานยนต์
   - งานกลึงชิ้นงานเบื้องต้น
   - งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
   - การสร้างและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
   - โปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชี
   - โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก Photoshop
- ภาษาจีนเบื้องต้น

ติดต่อ-สอบถาม/สมัครเรียน
      งานทะเบียน  วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
      35 ถ.จงกลนิธารณ์  ต.ในเมือง
      อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000
      เวลา  08.30 น. - 12.00 น. และเวลา  13.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
      หมายเลขโทรศัพท์ : 045-250590 (งานทะเบียน)

คุณสมบัติผู้เรียน
     1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาตอนต้น หรืออ่านออกเขียนได้
     2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
     3. มีความประพฤติเรียบร้อย

หลักฐานการสมัครเข้าเรียน
   1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา  จำนวน 1 ใบ
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา  จำนวน 1 ใบ
   3. รูปถ่ายหน้าตรง(สุภาพ) ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป
   4. เงินค่าสมัครและลงทะเบียนเรียน
   ผู้สมัครจะต้องมายื่นหลักฐานการสมัครเรียนด้วยตนเองเท่านั้น  เมื่อสมัครแล้วจะขอเปลี่ยนรายวิชา รอบที่เรียน หรือขอเงินคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ