รายละเอียดการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กำหนดวันรับสมัคร ระยะเวลาทำการรับสมัคร และระยะเวลาเรียน

วันรับสมัคร  รุ่นที่ 4/65 วันที่ 5 กันยายน 2565 - 30 ธันวาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)
                        โครงการพิเศษ วันที่ 25 ตุลาคม 2565 - 25 พฤศจิกายน 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)

ระยะเวลาทำการรับสมัคร        08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น.

ช่วงเวลาเรียน     
รุ่นที่ 4/65   เริ่มเรียน  2 มกราคม 2566 - 10 มีนาคม 2566
 

โครงการพิเศษ  เริ่มเรียน  28 พฤศจิกายน 2565 - 30 ธันวาคม 2565

รอบเรียน
     รอบเช้า  :  09.00 น. - 12.00 น.
     รอบบ่าย :  13.00 น. - 16.00 น.
   รอบค่ำ   :  17.00 น. - 20.00 น.

รายวิชาที่เปิดสอน

     - อาหารว่างยอดนิยม
     - ขนมไทยชาววัง
   - ขนมอบยอดนิยม
     - การแต่งหน้าเกล้าผมสมัยนิยม
   - ซอยผมขั้นพื้นฐาน
   - เสริมสวยสมัยนิยม (ครบวงจร) 2
   - ช่างทำผมมือาชีพ
     - ตัดผมชายเบื้องต้น
     - ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม
     - งานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก
     - หัตถกรรมงานเชือก
     - เสื้อเบื้องต้น
     - กระโปรงเบื้องต้น
     - ชุดวิวาร์ราตรี
   - ผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ
     - การตกแต่งผ้าพื้นเมือง
   - ไทยสปาเพื่อสุขภาพ 1
   - ไทยสปาเพื่อสุขภาพ 2

     - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ระดับต้น)
     - ฝึกขับรถยนต์
     - ขับร้อง
   - ดนตรีสมัยนิยม

รายวิชาโครงการพิเศษ
   - ภาษาและวัฒนธรรมจีน

คุณสมบัติผู้เรียน
     1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาตอนต้น หรืออ่านออกเขียนได้
     2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
     3. มีความประพฤติเรียบร้อย

หลักฐานการสมัครเข้าเรียน
   1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา  จำนวน 1 ใบ
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา  จำนวน 1 ใบ
   3. รูปถ่ายหน้าตรง(สุภาพ) ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป
   4. เงินค่าสมัครและลงทะเบียนเรียน
   ผู้สมัครจะต้องมายื่นหลักฐานการสมัครเรียนด้วยตนเองเท่านั้น  เมื่อสมัครแล้วจะขอเปลี่ยนรายวิชา รอบที่เรียน หรือขอเงินคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ติดต่อ-สอบถาม/สมัครเรียน
      งานทะเบียน  วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
      35 ถ.จงกลนิธารณ์  ต.ในเมือง
      อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000
      เวลา  08.30 น. - 12.00 น. และเวลา  13.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
      หมายเลขโทรศัพท์ : 045-250590 (งานทะเบียน)
Facebook : หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี - สารพัดช่างเดิม

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<