วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

35  ถ.จงกลนิธารณ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 

โทรศัพท์.  045-244754

โทรสาร.    045-244755

วันจันทร์ - วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา  08.00 น. ถึง  16.30 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา  08.00 น. ถึง 16.00 น.

 

แผนที่ (Google Map)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3849.6863715157456!2d104.84636486424299!3d15.23032033143316!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3116862b8c2d1073%3A0x8f88bfbf7dca5f2c!2z4Lin4Li04LiX4Lii4Liy4Lil4Lix4Lii4LmA4LiX4LiE4LiZ4Li04LiE4LiZ4LiE4Lij4Lit4Li44Lia4Lil4Lij4Liy4LiK4LiY4Liy4LiZ4Li1!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1672716781924!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>

งานทะเบียน  045-250590  (ติดต่อสมัครเรียน)

งานพัสดุ  045-250085