นายสรรพสิทธิ ยืนยาว
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

 

 

นายชลอ พลนิล
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายสมนึก สุวรรณประทีป
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายวัชรินทร์ เหล่าออง
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายณัฐกร หมื่นทอง
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

 

นายเศกสิทธิ์ ชื่นสกุล
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายสุวิชา เชื้อตาอ่อน
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายอมรวัฒน์ มีนาค
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายชานนท์ สรรพวุธ
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์