ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

ประวัติสถานศึกษา

     วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2513 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้ง “หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 34 ”ขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนการช่างอุบลราชธานี เดิม ตั้งอยู่ที่ 15 ถนนจงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  บนเนื้อที่  15  ไร่  2 งาน 364/10 ตารางวา เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 300 ชั่งโมง รวม 3 คณะวิชา คือ คณะวิชาอุตสาหกรรมคณะวิชาคหกรรมคณะวิชาพาณิชยกรรม
     วันที่  14  กรกฎาคม  2513 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจาก “หน่วยอาชีพเคลื่อนที่ 34” เป็น “โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 34 “ สังกัดกองส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา
     วันที่  15  พฤศจิกายน  2515  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  34” เป็นโรงเรียนสารพัดช่างอุบลราชธานี” สังกัดกองโรงเรียน  กรมอาชีวศึกษา
และต่อมาสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา
     วันที่  7 มิถุนายน  2534 “โรงเรียนสารพัดช่างอุบลราชธานี” ได้รับการปรับปรุงเป็น “วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี” สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา
     วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564 “วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี” เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
     วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 35 ถนนจงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 34000

 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่ตั้งสถานศึกษา
โทรศัพท์

โทรสาร
เว็บไซต์
เนื้อที่
สีประจำวิทยาลัย     
ต้นไม้ประจำวิทยาลัย
:
:
:
:
:
:
:
:
:
วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี    
Nakhon Ubonratchathani Technical College    
เลขที่  35 ถนนจงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000        
045-244754
045-244755
www.nutc.ac.th 
เนื้อที่  15  ไร่  2 งาน 364/10 ตารางวา  
เลือดหมู - เหลือง (Crimson - yellow)
อินทนิล
 
ปรัชญา
     ล้ำเลิศคุณธรรม นวัตกรรมโดดเด่น มุ่งเน้นวิชาชีพเพื่อชุมชน  ครองตนอย่างพอเพียง  ก้าวทันเทคโนโลยี สถาบันชั้นดีสู่ประชาคมโลก

วิสัยทัศน์
     ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้ได้คุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์
     คุณธรรมเด่น คิดสร้างสรรค์ ทักษะเป็นเลิศ

เอกลักษณ์
     บริการด้านวิชาชีพที่หลากหลาย

คุณธรรมอัตลักษณ์
     จิตอาสา สามัคคี มีวินัย

จุดเน้นจุดเด่น
     ยกระดับทักษะฝีมือ สู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง

 

พันธกิจ ปี พ.ศ. 2564 – 2567
M1: จัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยหลักสูตรที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
M2: สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
M3: ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และการบริการชุมชน
M4: ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมการปกครองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
M5: อนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ (GOAL)
G1: ผู้เรียน และผู้รับฝึกการอบรมมความรู้และสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
G2: มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกต่างประเทศ
G3: ผู้สำเร็จการศึกษาสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี และนำสู่การขับเคลื่อนประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่น
G4: ผู้สำเร็จการศึกษษมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
G5: ผู้สำเร็จการศึกษาร่วมอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ (STRATEGIC ISSUE)
SI1: ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม
SI2: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
SI3: พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
SI4: พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
SI5: พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21
SI6: พัฒนาคุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

กลยุทธ์ (STRATEGY)
S1:  การจัดการเรียนการสอน
                   - แผนการจัดการเรียนรู้
                   - การจัดการเรียนการสอน
                   - การบริหารจัดการชั้นเรียน
                   - ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
                   - การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
                    - การจัดการศึกษาหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น
S2:  เครือข่ายความร่วมมือ
                   - การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
                   - การระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา
                   - การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
S3:  การบริหารจัดการ
                   - การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
                   - อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
                   - ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
                   - แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
                   - ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
S4:  การพัฒนาหลักสูตร
                   - การพัฒนาหลักสูตรสรรถนะ
                   - การพัฒนารายวิชา
S5:  การพัฒนาบุคลากร
                   - การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
                   - สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
S6:  คุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษา
                   - ด้านความรู้
                            ผู้เรียนมีสรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
                   - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
                            ผลการแข่งขันทักษะวิชา
                    - ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณธรรมที่พึงประสงค์

ค่านิยมองค์กร (Core Value)
UPC^2 (Together, We Create.) หมายถึง
                            U : Ultimate                       = เป็นเลิศ 
                            U : Upgrade                       = ยกระดับ
                            P : Participation                  = มีส่วนร่วม
                            P : Proactive                      = ทำงานเชิงรุก
                            C : Creative                       = คิดสร้างสรรค์
                            C : Change                        = เปลี่ยนแปลง