1. สรุปรายชื่อนักศึกษาระดับ ปวช. 3 ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปี 2565 ดาวน์โหลด
2. สรุปรายชื่อนักศึกษาระดับ ปวส. 2 ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปี 2565 ดาวน์โหลด
3. สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือ ดาวน์โหลด