นายนิรันดร์  สมมุติ
ผู้อำนวยการ

  นายพุฒิชาติ  ทัดเทียม
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
และ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายกำธร  วงศ์วิศาลพร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
และ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา