ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คุณสมบัติ :
รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า

📌สาขางานการบัญชี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คุณสมบัติ :
รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. หรือ ม.6
📌สาขางานการบัญชี ทวิภาคี


การเรียนการสอน
  • วางแผน ดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านการบัญชีตามหลักการและกระบวนการ
  • เลือกใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
  • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
  • รวบรวมเอกสารและบันทึกบัญชีของธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้าและธุรกิจอุตสาหกรรมสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
  • บันทึกบัญชีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบัญชี
  • จัดทําแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล
แนวทางการประกอบอาชีพ
📍 พนักงานบัญชี
📍 ครูสอนบัญชี
📍 รับทำบัญชี
📍 บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี
📍 เจ้าหน้าที่บัญชี
📍 นักบัญชี
📍 เจ้าของกิจการ
📍 ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี
📍 พนักงานรัฐและเอกชน
📍 รับราชการ
📍 ประกอบอาชีพอิสระ
📍 อื่น ๆ

รายได้ (เริ่มต้น)
  • ภาครัฐ 8,000 – 15,000 บาท
  • ภาคเอกชน 9,000 – 18,000 บาท
  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์