พันธกิจ
          1. จัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยหลักสูตรที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
          3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาวิชาการวิชาชีพและการบริการชุมชน
          4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมการปกครองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          5. อนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น