นายสมนึก สุวรรณประทีป
หัวหน้าแผนกวิชาระยะสั้น
และครูประจำวิชาขับรถยนต์

 

 

นางแสงรัศมี ปั้นทอง
ครูประจำแผนกวิชานวดแผนไทย
นายจักรกฤษณ์ แซ่ตั้ง
ครูประจำแผนกวิชาศิลปะการดนตรี
นางบัวตอง กระจายศรี
ครูประจำแผนกวิชาศิลปะประดิษฐ์
นางสาวณิชาวรินทร์ ช่วงโชติ
ครูประจำแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

 

 

 

นางสาวสุจิตรา กัลยารัตน์
ครูประจำแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางสาวศศิกานต์ บุญขันธ์
ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นายเชาวลิต เหมลา
ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสาวสุวรรณา ถนอมสุข
ครูประจำแผนกวิชาเสริมสวย

 

   
  นายพงษ์ศักดิ์ สิงห์คง
ครูประจำแผนกวิชาตัดผมชาย
นางณัฐพร ผ้าลายทอง
ครูประจำแนผกวิชาเสริมสวย