นายสมนึก สุวรรณประทีป
หัวหน้าแผนกวิชาระยะสั้น
ครูประจำวิชาขับรถยนต์

 

 

นางแสงรัศมี ปั้นทอง
ครูประจำวิชานวดแผนไทย
นายจักรกฤษณ์ แซ่ตั้ง
ครูประจำวิชาศิลปการดนตรี
นางบัวตอง กระจายศรี
ครูประจำวิชาศิลปประดิษฐ์
นางสาวณิชาวรินทร์ ช่วงโชติ
ครูประจำแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

 

 

 

นางสาวสุจิตรา กัลยารัตน์
ครูประจำแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางสาวศศิกานต์ บุญขันธ์
ครูประจำวิชาอาหารและโภชนาการ
นายเชาวลิต เหมลา
ครูประจำวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสาวสุวรรณา ถนอมสุข
ครูประจำวิชาเสริมสวย

 

   
  นายพงษ์ศักดิ์ สิงห์คง
ครูประจำวิชาตัดผมชาย
นางณัฐพร ผ้าลายทอง
ครูประจำวิชาเสริมสวย