ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

สำหรับนักศึกษา   สำหรับเจ้าหน้าที่   สำหรับสถานศึกษา   สำหรับสถานประกอบการ

 

 

ปฎิทินปฎิบัติงาน
ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ สิ่งที่ต้องดำเนินการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลประวัตินักเรียน/นักศึกษา
13 มิย - 13 กค 65 ครูที่ปรึกษา 1.นำนักศึกษาเข้ากรอกข้อมูลในระบบ ระดับชั้นดังนี้
    - ปวช.1
    - ปวส.1
2.นำนักศึกษาเข้าปรับปรุงข้อมูลในระบบ ระดับชั้นดังนี้
    - ปวช.2
    - ปวช.3
    - ปวส.2
ส่วนที่ 2 สถานประกอบการ
พค 65 - กพ 66 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.นำเข้าข้อมูลสถานประกอบการ
2.ประชาสัมพันธ์การประกาศการรับสมัครงาน/ฝึกงาน ผ่านระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 การติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
รอบที่ 1
 ภายใน 29 กค 65
รอบที่ 2
 ภายใน 31 ตค 65
รอบที่ 3
 ภายใน 29 ธค 65
ครูที่ปรึกษา ติดตามสถานะการมีงานทำ/ศึกษาต่อ/รองาน/ว่างงาน
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

1.รวบรวมและบันทึกข้อมูลสถานะการมีงานทำ/ศึกษาต่อ/รองาน/ว่างงาน
2.คลิกสร้างรายงานการติดตามและคลิกส่งรายงานการติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จ
3.พิมพ์รายงานภาวะการมีงานทำ เสนอผู้บริหารสถานศึกษาและจัดเก็บไว้ที่สถานศึกษา