นางอมราพร ปวะบุตร
หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี

 

 

นางนงลักษณ์ พลศรี
ครูประจำแผนกวิชาบัญชี
นางนิชกานต์ ไอครรัมย์
ครูประจำแผนกวิชาบัญชี
นางสาวพร้อมพรรณ ขันธ์สิงห์
ครูประจำแผนกวิชาบัญชี
นางสาวภิญญามาศ จันอาษา
ครูประจำแผนกวิชาบัญชี