นางอมราพร ปวะบุตร
หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี

 

 

   
  นางประภาวัลย์ ไชยโคตร
ครูประจำแผนกวิชาบัญชี
นางนงลักษณ์ พลศรี
ครูประจำแผนกวิชาบัญชี
นางนิชกานต์ ไอครรัมย์
ครูประจำแผนกวิชาบัญชี
 

 

   
  นางสาวพร้อมพรรณ ขันธ์สิงห์
ครูประจำแผนกวิชาบัญชี
นางสาวภิญญามาศ จันอาษา
ครูประจำแผนกวิชาบัญชี
นางสาวสุวรรณา ถนอมสุข
ครูประจำแผนกวิชาบัญชี