ปรัชญา
"ล้ำเลิศคุณธรรม  นวัตกรรมโดดเด่น
มุ่งเน้นวิชาชีพเพื่อชุมชน ครองตนอย่างพอเพียง
ก้าวทันเทคโนโลยี สถาบันชั้นดีสู่ประชาคมโลก"