ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 
เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาและราคากลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด คลิกที่นี่