ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาและราคากลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566