ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการระยะสั้น
และอาคารอำนวยการ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)