UPC^2: Together, We Create
"เทคนิคนครอุบลฯ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice)พร้อมรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ระดับจังหวัด โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
วันที่ 15 ก.ย. 2565 เวลา 13.30 น.
ณ โรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่น อุบลราชธานี