UPC: Together, We Create
เทคนิคนครอุบลฯ  เข้าร่วมประชุมคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) พร้อมรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ระดับจังหวัด

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

วันที่ 15 ก.ย. 2565 เวลา 13.30 น.

     ดร.นิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายพุฒิชาติ ทัดเทียม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice)ในการพัฒนาหลักสูตรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากนางปรีระดา ปริปุรณะ รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนบ้านขามใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับดีมาก ณ โรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่น อุบลราชธานี
Read more